Notícies


Cònsols i consellers mantenen una reunió per adaptar el pressupost del Comú a les realitats presents i futures de la parròquia

En la darrera sessió del Consell de Comú en la qual es va aprovar el pressupost per a l’exercici 2020, el cònsol major va anunciar que caldria ajustar-lo tenint en compte els efectes socials i econòmics derivats de la crisi sanitària.

La trobada d’aquest matí, a la qual han pres part tots els consellers, ha servit per establir unes línies de treball, així com prioritzar les partides d’inversió i de funcionament per al pressupost d’aquest any.

Josep Majoral ha explicat que el Comú ha instaurat una nova eina que permet visualitzar els ingressos i les despeses en tot moment i saber en el punt exacte en el què es troben les finances comunals.

També s’ha acordat realitzar un seguiment acurat dels comptes i, un cop al mes com a mínim, es treballarà el pressupost en el marc de la comissió de Finances. Això permetrà una gestió pressupostària acurada i adaptada al moment.

La revisió pressupostària s’ha basat en una projecció econòmica a curt termini que contempla bàsicament la possible davallada d’ingressos, així com la despesa prevista.

Així doncs, s’ha establert prioritzar les partides de caire social per donar resposta a les possibles necessitats en qualsevol moment i ajustar al màxim la despesa de funcionament.

En referència a la inversió, s’han definit les prioritats classificant-les en tres tipologies. Les estrictament necessàries, com el dipòsit d’aigua potable de Nagol i el magatzem de la deixalleria, les que es poden ajornar i les que ja no es preveu executar en aquest pressupost.

Així doncs, s’ha pogut ajustar el pressupost actual en un 9,5% menys en despesa de funcionament, un 13,5% menys en despesa d’inversió i s’ha contemplat una possible davallada d’ingressos d’un 20%.